Válečný kříž JUDr. Alfréd Zeman

Československý válečný kříž 1939 byl zřízen Na památku boje za osvobození republiky Československé z nepřátelského obsazení jako viditelné vyznamenání československým občanům ve vlasti, jednotkám a příslušníkům československé armády v zahraničí, jakož i jednotkám a příslušníkům spojeneckých armád, kteří se zúčastnili boje, vzplanuvšího v r. 1939, a prokázali v něm vynikající a úspěšný čin výkonný nebo velitelský, při němž byli osobně vystaveni nebezpečí života nebo život obětovali.

ValecnyKriz 1939

Československý válečný kříž z r. 1939 má jeden stupeň. Uděluje se in natura jen jedenkrát při prvním vyznamenání. Každé další vyznamenání Československým válečným křížem se označí jeho nositeli na stuze bronzovou snítkou.

Popis Československého válečného kříže z r. 1939:
Kříž o stejných ramenech zakončený hroty, uprostřed mezi rameny zkřížené meče. Na líci malý státní znak, na rubu jsou zemské znaky v kruzích, a to uprostřed ve štítu znak Čech, v hrotech ramen kříže nahoře znak Slovenska, vlevo Moravy, vpravo Slezska a dole Podkarpatské Rusi. Ve středu v mezerách mezi kruhem vroubícím znak Čech a okrajem títu je rozložený letopočet 1939.Stuha je stejného vzoru jako u Československého válečného kříže z r. 1918; úzké červené proužky jsou nahraženy proužky modrými.

Československým válečným křížem z r. 1939 mohli být po jeho zřízení vyznamenáni českoslovenští občané ve vlasti a příslušníci československé armády v zahraničí, kteří v boji proti nepříteli po 15. březnu 1939 splnili výše uvedené podmínky. Československým válečným křížem z r. 1939 mohli býti dále vyznamenány pluky nebo oddíly a setniny za vynikající a úspěšné splnění úkolu. Kříž mohl býti udělen také příslušníkům a jednotkám spojeneckých armád.

S účinností od 15. dubna 1948 (na základě změny provedené vyhláškou č. 41/1946 Sb.) mohl být Československý válečný kříž z r. 1939 udělován také “cizím státním příslušníkům, vojenským a podobným útvarům, skupinám osob a symbolům, znázorňujícím skupiny osob, které se zasloužily.”

Československý válečný kříž z r. 1939 byl udělován doživotně. Vyznamenaný obdržel současně diplom, opravňující ho k nošení Československého válečného kříže z r. 1939. 

V případě úmrtí je válečný kříž ponechán na památku rodině nebo příbuzným. Válečný kříž však nesmí být nošen jinou osobou než vyznamenaným. Československý válečný kříž z r. 1939 propůjčoval prezident republiky, popřípadě ministr národní obrany nebo velitel vojska, pokud je prezident republiky k tomu zmocnil.

© Jiří Zeman 2012